Stanowisko Krajowego Konsultanta w dziedzinie Pielęgniarstwa Giniekologiczno – Położniczego w sprawie kwalifikacji i kompetencji osób do zajmowania stanowisk w pionie opieki nad kobietą, matką i dzieckiem


Kwestię kwalifikacji wymaganych od osoby na określone stanowisko pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 1999r.w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz.300 z póż.zm.) 

Ocenę kwalifikacji posiadanych przez kandydata na stanowisko dokonuje komisja konkursowa powołana przez dyrektora zakładu opieki zdrowotnej w porozumieniu z właściwą okręgową radą pielęgniarek i położnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 19 sierpnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu prżeptowadzariia konkursu {Dz. U. Nr 115, poz. 749 z dnia 4 września 1998 r. z późn. zm). W czasie postępowania konkursowego członkowie komisji rozpatrują zgłoszone kandydatury, oraz dokonują oceny czy wykształcenie, umiejętności i wiedza kandydata będą wystarczające do wykonywania zadań na wskazanym stanowisku. 

W przypadku konkursów przeprowadzanych w celu wskazania osoby na stanowiska kierownicze w pionie opieki nad kobietą, matką i dzieckiem bardzo ważnym jest aby powołana w tym celu komisja uznała ponadto, że do organizowania i kierowania tym działem opieki powinna być powołana położna gdyż:

  • ustawowo upoważniona jest do realizacji opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem,

  • jest osobą kompetentną do świadczenia ww. opieki, organizowania jej oraz kierowania osobami ją wykonująca, gdyż odbyła specjalistyczne kształcenie podstawowe i podyplomowe, oraz legitymuje się ukierunkowaną praktykę zawodową.

Jest to szczególnie ważne, gdyż osoba powołana na stanowisko naczelnej, przełożonej i oddziałowej w pionie opieki nad kobietą, matką i dzieckiem powinna pełnić rolę lidera w dokonujących się zmianach w opiece nad kobietą, matką i dzieckiem, budować autorytet i siłę profesji. Sprawny menedżer, zobowiązany jest w określonych sytuacjach przyjąć rolę przywódcy, spełniać rolę eksperta w sprawach pielęgnacyjnych i klinicznych dotyczących m.in. opieki perinatalnej, okołoporodowej, ginekologicznej i prowadzenia porodu oraz inspirować personel do podnoszenia jej jakości. 

Szczególnie ważne to jest w przypadku pełnienia funkcji oddziałowej, rolą której jest, nie tylko organizowanie i koordynowanie pracą osób zatrudnionych w oddziale, ale zapewnienie całodobowej, profesjonalnej, efektywnej opieki nad kobietami i noworodkami oraz ich bezpieczeństwa. Wśród zadań powinno znajdować się również wyznaczanie kierunku opieki z wykorzystaniem obowiązujących dokumentów i standardów a w tym m.in. Światowej Organizacji Zdrowia, Ministra Zdrowia, Instytutu Matki i Dziecka, doskonalenie zawodowe oraz kontrola realizacji zadań zawodowych położnych. 

W sytuacjach trudnych powinna udzielać wsparcia współpracownikom, uczestnicząc w rozwiązywaniu bieżących problemów oraz włączając się do realizacji zadań na zasadzie mistrz – uczeń. 

Tak więc osoba na stanowisku oddziałowej występuje jako organizator opieki, nauczyciel, doradca, konsultant, kontroler, umożliwiając tym samym położnym prawidłowe wykonanie zadań zawodowych oraz właściwe stosunki międzyludzkie. 

Mając na uwadze powyższe a przede wszystkim troskę o jakość świadczonych usług zdecydowanie opowiadam się , aby stanowiska kierownicze w pionie opieki nad kobietą, matką i dzieckiem pełniły osoby legitymujące się dyplomem położnej oraz odpowiednim doświadczeniem zawodowym. 

Leokadia Jędrzejowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *