Informacje i komunikaty dotyczące koronawirusa

OD 2 LUTEGO 2022 R. NOWE ZASADY DOTYCZĄCE IZOLACJI DOMOWEJ ORAZ KWARANTANNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Publikujemy najczęściej zadawane pytania dotyczące dodatków covidowych (stan na dzień 22.12.2021 r.). Interpretację przepisów otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia podpisane przez Podsekretarza Stanu Piotra Brombera

 

Opinia prawna w sprawie uprawnień pielęgniarek i położnych do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19.

Szpital Południowy w Warszawie – oferta pracy

Poradnik dotyczący zmian prawnych, związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej począwszy od 29 listopada 2020 r.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH WYKONYWANIA ZAWODÓW W OBECNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ – STAŁA AKTUALIZACJA

Zdjęcia z przekazania przez Ministerstwo Zdrowia środków ochrony osobistej
dla pielęgniarek i położnych.


„Samorząd pielęgniarek i położnych w hołdzie pielęgniarkom”


Informator z poradami prawnymi dla pracowników medycznych „Pomoc prawna dla medyków – pytania i odpowiedzi”


 ZARZĄDZENIE NR 1/2020 W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PRZY OIPIP ZS. W PILE


Apel Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie: postępowania przeciwepidemicznego i medycznego w związku z wybuchem epidemii nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) skierowane do profesjonalistów medycznych – pielęgniarek, położnych, kadry zarządzającej sektorem ochrony zdrowia, organów władzy publicznej oraz mieszkańców naszego regionu


W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są tylko sprawdzone informacje.

BIEŻĄCE INFORMACJE NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POLOŻNYCH >>> https://nipip.pl


W dniu 9.04. br uruchomiony został w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu „telefon dla medyków”.Nr tel. – 61 656 80 74, czynny w godz. 7:30-15:00. Telefon przeznaczony jest przede wszystkim do zasięgania informacji o kwarantannie personelu medycznego.

 


Pismo od Wojewody Wielkopolskiego >>>

 WAŻNE !

Skierowanie od Wojewody do pracy

Z dużym niepokojem odnotowujemy jak w praktyce przebiega kierowanie do pracy pielęgniarek i położnych pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19 w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez wojewodów. Od naszych koleżanek i kolegów, a także nawet od ich osób najbliższych, wynika, że wydanie decyzji nie poprzedza żadna, nawet najmniejsza próba ustalenia, czy zaistniały przesłanki wyłączające skierowania do pracy.

Niestety powtarzają się przypadki pomijania przepisów przewidujących zwolnienie poszczególnych kategorii pielęgniarek i położnych ze skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Z uwagi, iż nie każda pielęgniarka, położna wie, że przysługują jej wyłączenia ustawowe kierowania do pracy w drodze decyzji administracyjnej Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przygotowała wskazówki dla pielęgniarek, położnych w przypadku, gdy otrzymają decyzję od wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19 >> otwórz 

podkreslenie

Stanowisko nr 44 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie równego traktowania świadczeniodawców w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Stanowisko nr 43 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie medialnej wypowiedzi Wicepremiera i Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina

Stanowisko nr 42 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzeniu w życie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020, poz. 562 ze zm.)

Stanowisko nr 40 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie prawa pielęgniarek i położnych oraz innych grup zawodów medycznych do zasiłku chorobowego w wymiarze 100% podstawy wymiaru zasiłku wypłacanego za każdy miesiąc niezdolności do pracy

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Pile z dnia 15 października 2020 r. w sprawie: przywrócenia zasiłku chorobowego w miesięcznym wymiarze 100% podstawy wymiaru zasiłku dla pielęgniarek i położnych w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji domowej wynikających z pozostawaniem w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19

Informacja o konkursie NFZ na środki, które mogą być przeznaczone m. in. dla pielęgniarek deklarujących pracę w jednym miejscu.

Ankieta „Uwarunkowania i dylematy pracy pielęgniarki w czasach koronawirusa” – Program badawczy „Uwarunkowania i konteksty pracy personelu medycznego”


Korespondencja dot. dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii COVID-19 w przypadku zakażenia koronawiursem SARS-CoV-2, doznania uszczerbku na zdrowiu lub poniesienia śmierci w następstwie zakażenia.


Pismo ZUS dotyczące wyjaśnienia wątpliwości w kwestii prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych przysługujących personelowi medycznemu, w tym pielęgniarkom i położnym, w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny, izolacji i izolacji w warunkach domowych.


Korespondencja NIPiP z Ministerstwem Finansów dot. obniżenia stawki podatku od towarów i usług na czas trwania epidemii i zagrożenia epidemicznego dla środków ochrony indywidualnej niezbędnej podczas pracy pielęgniarek i położnych


Wsparcie dla pracowników służb medycznych walczących z COVID-19 oraz ich dzieci – Fundacja Dorastaj z Nami, Pogram Służba i Pomoc >>>


 

COVID-19 uznane za chorobę zawodową


Pismo Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie udzielania przez adwokatów w całej Polsce bezpłatnej pomocy prawnej pracownikom ochrony zdrowia – powołanym decyzją wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19.


Komunikat Starosty Pilskiego z 22 kwietnia 2020 r. na temat sytuacji epidemiologicznej w gminach powiatu pilskiego i w Wielkopolsce, w którym informuje o pomocy ze strony Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile dla pielęgniarek i położnych.


Opinia prawna w sprawie przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki w związku z przekształceniem dotychczasowego szpitala wielospecjalistycznego w jednoimienny szpital zakaźny i likwidacji oddziałów ginekologicznych i położniczych

Komentarz do art.13 do ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego


Informacja Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek Położnych w sprawie rozwiązań legislacyjnych dotyczących możliwości kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z wykorzystaniem metod online


Stanowisko nr 34 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową


Apel w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Minimalny zestaw środków ochrony indywidualnej dla osoby pobierającej wymaz, opiekującej się zakażonym


Opinia prawna w przedmiocie oddelegowywania pielęgniarek i położnych do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym w Polsce.


Korespondencja dotycząca utrzymania możliwości rozliczania świadczeń w formie opłat jednostkowych dla położnych podstawowej opieki zdrowotnej


 Korespondencja do Marleny Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z propozycją o pilną zmianę przepisów reagujących wysokość wynagrodzenia i zasiłku chorobowego wypłacanego dla osób wykonujących zawód medyczny za okres choroby i odosobnienia w związku z chorobą zakaźną


 We współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej uruchomione zostało wsparcie dla pielęgniarek i położnych, ich rodzin i bliskich. 

Formularz do pobrania: https://nipip.pl/prestiz-munduru-pomoc-dla-rodzin-personelu-medycznego/


Wsparcie psychologiczne online dla pielęgniarek i położnych. Przy telefonie od poniedziałku do piątku dyżurują eksperci Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Wsparcia udzielają:

– Jolanta Kruszakin psycholog, psychoterapeutka, interwent kryzysowy, tel. 605 536 629

– Dorota Uliasz, psycholog, coach w zakresie skutecznej komunikacji z pacjentem, zarządzania emocjami i stresem, tel. 607 318 602.

Godziny dyżurów znajdują się na stronie nipip.pl/koronawius/

podkreslenie

 

   ZALECENIA I KOMUNIKATY

Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych POZ – aktualizacja z dnia 23.10.2020 r.

Zalecenia dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 – 08.09.2020 r.


Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – 14.08.2020 r.


Wytyczne do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 – 02.07.2020 r.


Rekomendacja do stosowania przez położne rodzinne/położne podstawowej opieki zdrowotnej wykonujące świadczenia zdrowotne w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2. – 03.06.2020 r.


 

Zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych /pielęgniarek pediatrycznych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami oraz dziećmi przebywającymi w przedszkolach i żłobkach na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej nauki w szkołach  – 08.05.2020 r.


Zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 – 06.05.2020 r.


Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w czasie trwania pandemii COVID-19 – 30.04.2020 r.


Aktualizacja zaleceń dla pielęgniarek diabetologicznych – 22.04.2020 r.


Zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 – 02.04.2020 r.


Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych podstawowej opieki zdrowotnej – 30.03.2020 r.


Zalecenia dotyczące ograniczenia liczby miejsc wykonywania pracy – 25.03.2020 r.


Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głownego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji – 22.03.2020 r.


Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych – 22.03.2020 r.


Wytyczne postępowania dla pielęgniarek mających kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2 -22.03.2020 r.


Komunikat Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego – 17.03.2020 r.


Komunikat dla pielęgniarek i położnych w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 – 14.03.2020 r.


 Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, oraz opieka paliatywna i hospicyjna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Zalecenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek dla pielęgniarek operacyjnych pracujących przy operacjach pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2


Wybrane zalecenia postępowania w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii z pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 – 14.04.2020 r.


Rekomendacje przekazane przez Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia do stosowania przez pielęgniarki i położne wykonujące świadczenia zdrowotne w opiece pielęgniarskiej w psychiatrii i leczeniu uzależnień (Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego) – 03.04.2020 r.


Zalecenia dla Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej/Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 – 02.04.2020 r.


Rekomendacje przekazane przez Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia do stosowania przez pielęgniarki i położne pracujące z pacjentami chorymi na cukrzycę – Pacjent z podejrzeniem/zakażeniem SARS-CoV-2 (Polska Federacja Edukacji w Diabetologii, Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego) – 02.04.2020 r.


Informacja Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego w sprawie organizacji pracy pielęgniarki POZ w domu chorego oraz gabinecie pielęgniarki POZ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

>> Komunikaty z Centrali NFZ

>> Wytyczne postępowania dla lekarzy mających kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2

>> Wskazówki postępowania dla lekarzy poz w związku z zagrożeniem epidemią COVID-19

>> Wskazówki postępowania dla lekarzy poz w związku z zagrożeniem epidemią COVID-19 – wybrane aspekty organizacyjne – stan na 15.03.2020r. 


Zasady opieki domowej pacjentów podejrzanych o zachorowanie na nowego koronawirusa COVID-19 z łagodnymi objawami oraz zasady postępowania z osobami z kontaktu – pośrednie zalecenia – 10.03.2020 r.