Akty prawne

USTAWY:

 1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. . o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2022 poz. 2702,2705)
 2. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw
 3. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r.. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U.2021 poz.628)
 4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.. o działalności leczniczej (Dz. U. 2023 r. poz. 991, 1675, 1972)
 5. KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLSKIEJ PIELĘGNIARKI l POŁOŻNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 6. Ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw
 7. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r.. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324, 1383.)
 8. Ustawa z dnia 7 stycznia 1997 r.  o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 2021 r.
  poz. 1749, z 2022 r. poz. 974.)
 9. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r.  o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r.
  poz. 1749, z 2022r. poz. 974)
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2018.1510)
 11. Ustawa z dnia 8 września 2006 r.  o państwowym ratownictwie medycznym (Dz.U.2017.2195)
 12. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U.2014.1184)
 13. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r.  o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.2017.882)
 14. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.  o państwowej inspekcji pracy (Dz.U.2017.786)
 15. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r.  o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881)
 16. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r.  o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.2017.2191)
 17. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U.2006.79.550)
 18. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.  o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2017.2168)
 19. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017.2183)
 20. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.U.2006.149.1076) 
 21. Ustawa z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487)
 22. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2017.783)
 23. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U.2017.957)
 24. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz.U.2017.1769)
 25. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.  o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz.U.2017.1318)
 26. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.  o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U.2017.890)
 27. Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r.  o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U.2013.1635)
 28. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r.  o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U.2017.1845)
 29. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U.2018.108)
 30. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2017.459)
 31. Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U.2017.1577)
 32. Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r.  o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U.2019.1471)
 33. Ustawa z dnia 11 września 2015 r.  o zdrowiu publicznym (Dz.U.2017.2237)
 34. Ustawa z dnia 27 października 2017 r.  o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U.2019.357)
 35. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000)

 ROZPORZĄDZENIA:

1. Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 2016 poz. 2006)

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej”(Dz.U. 2013 poz. 380)

3.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami”(Dz.U. 2012 poz. 1545)

4.W sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U.2017.497)

5.W sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz.U.2011.18.94)

6.W sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych (Dz.U.2012.1106)

7.W sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz.U.2013.222)

8.W sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U.2016.1761)

9.W sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz.U.2013.1562)

10.W sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich unii europejskiej, państw członkowskich europejskiego porozumienia o wolnym handlu (efta) – stron umowy o europejskim obszarze gospodarczym i konfederacji szwajcarskiej (M.P.2013.590)

11.W sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej (Dz.U.2012.817)

12.W sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2020 poz.666)

13.W sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U.2011.151.896)

14.W sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.2018.393)

15.W sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz.U.2017.304)

16.W sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U.2015.178)

17.W sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U.2017.1975)

18.W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki zdrowotne (Dz.U.2000 nr79 poz.897)

19.W sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz.U.2020 poz.536)

20.W sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta (Dz.U.2012.420)

21.W sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji (Dz.U.2011.206.1223)

22.W sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 08.09.2015r. (Dz.U.2016.1146)

 oW sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 14.10.2015r. (Dz.U.2015.1628) 

 oW sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  z dnia 29.08.2018 (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1681) 

 oZmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  z dnia 29.08.2018  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1682) 

 oZmieniające rozporządzenie sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania z dnia 9.08.2018 (Dz.U.2018, poz. 1558)

 oZmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 08.09.2015 (Dz.U.2019, poz. 34)

 oZmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 27.08.2019 (Dz.U.2019, poz. 1628)

 oW sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 27.08.2019 (Dz.U.2019, poz. 1629)

 oRozporządzenie ministra zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2020.437) 

 oRozporządzenie ministra zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2020.547)

23.W sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U.2009.139.1133)

24.W sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2019 poz.866)

25.W sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2019.595)

26.W sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz.U.2012.770)

27.W sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz.U.2019.237)

28.W sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz.U.2018.742)

29.W sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2019.736)

30.W sprawie świadczeń gwarantowanych z leczenia szpitalnego (Dz.U.2017.2295)

31.W sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U.2017.193)

32.W sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U.2018.465)

33.W sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U.2019.1285)

34.W sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U.2020 poz.460)

35.W sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U.2016.357)

36.W sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz.U.2015.1958)

37.W sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U.2018.188)

38.W sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U.2013 poz.931)

39.W sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2018.1295)

40.W sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi (Dz.U.2010.180.1215)

41.W sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U.2016.849)

42.W sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz.U.2010.254.1711)

43.  W sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz.U.2014.746)

44.W sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2019 poz.1207)

45.W sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U.2019.605)

46.W sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych (Dz.U.2012.545)

47.W sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych (Dz.U.2012.970)

48.W sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz.U.2016.1792)

49.W sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego (Dz.U.2018 poz.2475)

50.W sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz.U.2012.740)

51.W sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku (Dz.U.2012.1098)

52.W sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2019 poz.2335)

53.W sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz.U.2016.2218)

54.W sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (Dz.U.2017.2051)

55.W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U.2013.696)

56.W sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U.2017.1061)

57.W sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia (Dz.U.2014.1207)

58.W sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U.2018 poz.1756)

59.W sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne (Dz.U.2018.299)

60.W sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego (Dz.U.2015.1997)

61.W sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz.U.2017.1589)

62.W sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz.U.2016.587)

63.W sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2016.2006)

64.W sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy (Dz.U.2016.732)

65.W sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek (Dz.U.2017.1724)

66.W sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1372)

67.W sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U.2019 poz.1573)

68.W sprawie recept (Dz.U.2018.745)

69.W sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz.U.2018.941)

70.Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2017 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu (Dz.Urz.MZ.2017.128)

71.W sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U.2012.1545)

72.W sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz.U.2018.2459)

73.W sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego (Dz.U.2018.2475)

74.W sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz.U.2020.775)

75.W sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (Dz.U.2020.422)

76.W sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz.U.2020.539)