Europejska Legitymacja Zawodowa

Europejska legitymacja zawodowa– European Professional Card– jest elektronicznym dokumentem, stanowiącym dowód:

  • uznania kwalifikacji zawodowych w innym państwie członkowskim UE lub
  • spełnienia warunków niezbędnych do zgodnego z prawem świadczenia usługi transgranicznej w innym państwie członkowskim UE (czyli tymczasowego i okazjonalnego wykonywania tam zawodu regulowanego).

Aby uzyskać europejską legitymację zawodową należy zapoznać się z informacjami znajdującymi się na stronie internetowej www.europa.eu

Wnioskodawca (pielęgniarka) składa wniosek o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej, który otrzymuje właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położnych w systemie IMI. We wniosku pielęgniarka wskazuje m.in. iż ubiega się o tzw. prowadzenie działalności zawodowej w innym kraju EU albo zamierza tymczasowo i okazjonalnie świadczyć usługi w innym kraju UE. Prowadzenie działalności zawodowej oznacza, iż ubiega się ona o uznanie kwalifikacji zawodowych w innym kraju członkowskim UE w celu wykonywania w nim na stałe zawodu pielęgniarki. Natomiast tymczasowe i okazjonalne świadczenie usług (świadczenie usług transgranicznych) oznacza, iż zamierza ona świadczyć usługi tymczasowo (do 18 miesięcy) w innym państwie członkowskim UE ale nie ubiega się o uznanie kwalifikacji pielęgniarki w tym kraju członkowskim UE. Pielęgniarka składając wniosek zaznacza czy może skorzystać z tzw. automatycznego uznania kwalifikacji czy też nie. Jeśli zaznaczy Nie – wtedy mają zastosowanie zasady tzw. systemu ogólnego uznawania kwalifikacji. Do wniosku – w zależności od tego czy zamierza stale prowadzić działalność zawodową czy też tymczasowo wykonywać zawód regulowany  – załącza scany odpowiednich dokumentów. Aby sprawdzić jakie dokumenty pielęgniarka powinna obowiązkowo dołączyć do wniosku w każdym z powyższych przypadków i jakie dokumenty są wymagane przez inne państwo członkowskie UE do którego zamierza się udać ta pielęgniarka sugerujemy skorzystanie z symulatora dostępnego na portalu  Twoja Europa link poniżej:

portal Twoja Europa (Your Europe) https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_pl.htm

Poza innymi dokumentami wymaganymi przez państwo członkowskie UE najczęściej wymagane jest także dołączenie do wniosku scanów następujących dokumentów:

  1. Dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  2. Dyplomu ukończenia studiów pielęgniarskich lub innej szkoły pielęgniarskiej,
  3. Zaświadczenia właściwej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki (potwierdza zgodność posiadanych kwalifikacji  z przepisami Dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz niekaralność zawodową)

W przypadku wniosku pielęgniarki o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej w celu prowadzenia działalności zawodowej w innym państwie członkowskim UE Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych dokonuje weryfikacji wniosku i dokumentów załączonych do wniosku przez pielęgniarkę i przesyła wniosek do właściwego organu w przyjmującym państwie członkowskim UE. Decyzję o wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej podejmuje w tym przypadku właściwy organ w przyjmującym Państwie członkowskim UE.

W przypadku wniosku pielęgniarki o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej w celu tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług w innym państwie członkowskim UE Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych dokonuje weryfikacji wniosku i dokumentów załączonych do wniosku przez pielęgniarkę oraz po pozytywnej weryfikacji wydaje pielęgniarce europejską legitymację zawodową. Powyższe dotyczy sytuacji gdy inne państwo członkowskie UE nie dokonuje wstępnego sprawdzenia kwalifikacji dla tymczasowego i okazjonalnego świadczenia usług. Za powyższe czynności jest pobierana opłata na rzecz OIPiP.

W przypadku pozytywnej decyzji o wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej pielęgniarka może za pośrednictwem swojego konta w systemie EU Login wygenerować zaświadczenie o wydaniu europejskiej legitymacji zawodowej.