APELE XXIX OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO-BUDŻETOWEGO

Apel nr 1 w sprawie: odrzucenia propozycji Zespołu ds. opracowania projektu założeń projektru ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej powołanym Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2016r. dotyczącej kontraktoania całości świadczeń przez jednego świadczeniodawcę.

Apel nr 2 w sprawie: propozycji odrzucenia Zespołu ds. opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej powołanym Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2016r. w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej. 

Apel nr 3 w sprawie:monitorowania prawidłowej realizacji Porozumienia z dnia 23 września 2015r. zawarte pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielegniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdrowia dotyczącego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

Apel nr 4 w sprawie: finansowania kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.