Składki członkowskie

„Opinia prawna dotycząca egzekucji niezapłaconych składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych”


Pielęgniarka i położna posiadająca prawo wykonywania zawodu ma ustawowy obowiązek do regularnego opłacania składek na rzecz samorządu zawodowego.(Dz.U.11.174.1038) art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej została ustalona
Uchwałą Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 roku”

wynosi ona:

 1. 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku  zatrudnienia  pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego;
 2. przepis pkt 1 ma zastosowanie także w przypadku pielęgniarki lub położnej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a wykonującej zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia;
 3. 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych  do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych. 

W 2024 roku składka w przypadku tych osób wynosi 58,26 zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie ze źródeł, o których mowa w ust. 1 składka członkowska powinna być naliczana  z jednego źródła w którym jej wysokość jest najwyższa.

 Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne:

 1. bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy);
 2. które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgowej izbie której są członkiem.*
 3. wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,
 4. przebywające na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,
 5. pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu.
 6. będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu,
 7. pobierających zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy.
 8. niepracujące, które: posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne.

*dotyczy osób niewykonujących zawodu , które zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1435, ze zm.) informują OIPiP w ciągu 14 dni od daty powstania zmian które zgodnie z ustawą zobowiązują członka samorządu do aktualizacji danych w rejestrze.

Składki należy odprowadzać:

 1. Poprzez dział księgowo-finansowy swojego pracodawcy – na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile
 2. Samodzielnie:
  – na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile: Prosimy  w tytule przelewu podać imię i nazwisko oraz za jaki okres jest składka.
  – w biurze Okręgowej Izby od poniedziałku do piątku w godz. 8:00- 15:00

Przypominamy nr konta, na który należy wpłacać składki:
ING Bank Śląski 70 1050 1520 1000 0023 1185 8670