RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”), informujemy, że:

  1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile  („OIPiP”), adres: ul. Motylewska 9, 64-920 Piła, tel. 67 351 94 24/25, e-mail: oipippila@pro.onet.pl

   2. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe członków będą przetwarzane w celu organizacji i zadań samorządu zawodowego pielęgniarek
i położnych oraz praw i obowiązków jej członków na podstawie ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. (tekst jed. z 2018r.poz. 916).

   3. Udostępnienie danych osobowych

Dane osobowe członków mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań OIPiP z siedzibą w Pile.

Będziemy przekazywać dane wyłącznie na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2017 r. o zawodzie pielęgniarki i położnej (tekst jed. Dz.U. 2018, poz. 123;650): podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy przetwarzanie danych członków są np. placówki medyczne.

   4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana danych nie przekazujemy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  5. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. 15 lat od dnia wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu.
 2. w przypadku adresu e-mail, numeru telefonu do 15 lat od dnia wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu bądź wcześniej w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie adresu e-mail oraz numeru telefonu.                                

   6. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez OIPiP Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu, na zasadach
i w przypadkach określonych w Rozporządzeniu prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), co w przypadku adresu e-mail i numeru telefonu nie podlega ograniczeniom,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. przenoszenia danych,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie adresu e-mail oraz telefonów dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

   7. Wymóg podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest konieczne do realizacji zadań samorządu pielęgniarek i położnych na obszarze działania OIPiP, w szczególności do:

 1. stwierdzenia/przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/ /położnej/położnego, ograniczonego prawa wykonywania zawodu,
 2. dokonania wpisu i aktualizacji danych w okręgowym rejestrze pielęgniarek/położnych.
 3. wydawanie zaświadczeń,
 4. przyjmowania oświadczeń od Pani/Pana,
 5. prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej.

W przypadku numeru telefonu i adresu e-mail podanie tych danych jest dobrowolne i nie wpływa na wykonanie pozostałych celów przetwarzania. Niepodanie jednak tych danych, skutkuje niemożliwością kontaktowania się
z Panem/Panią.

   8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

 9. Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
z siedzibą w Pile jest Pani Zuzanna Michlewicz. Kontakt z IOD nawiązać można drogą elektroniczną, e-mail: iod@oipip.pila.pl.