Druki do pobrania

PRAWO DO WYKONYWANIA ZAWODU:

wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/ położnej/ położnego oraz wpis do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych 

wniosek o wymianę na nowe zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza/ położnej/ położnego oraz wpis do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych

 arkusz aktualizacyjny danych osobowych w Okręgowym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych 


PRAWO DO WYKONYWANIA ZAWODU DLA CUDZOZIEMCÓW:

– wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu osobie, będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpis do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych dla pielęgniarek/pielęgniarzy/położnych

wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu, osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wpis do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych dla pielęgniarek/pielęgniarzy/położnych.

wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego, na określony zakres czynności, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych

wniosek o przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnychSKREŚLENIE/WPIS DO REJESTRU OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W PILE:

wniosek o wpis do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Pile

wniosek o wykreślenie z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Pile


WYDANIE DUPLIKATU ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI / POŁOŻNEJ::

wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu w przypadku utraty zaświadczenia


WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O KWALIFIKACJACH ZGODNYCH Z WYMAGANIAMI UNII EUROPEJSKIEJ:

wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa UE oraz zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej

wniosek o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego Pielęgniarek i Położnych z innych krajów Unii Europejskiej


OŚWIADCZENIA:

oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu

oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu


REFUNDACJE:

– wniosek o refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów – do wniosku o refundację


ZAPOMOGI:

– wniosek do komisji socjalnej o przyznanie zapomogi


PRAKTYKI ZAWODOWE:

Instrukcja RPWDL

Informacja o elektronicznej formie składania wniosków indywidualnych/grupowych praktyk

Oświadczenie

Wniosek o nadanie uprawnień do księgi rejestrowej


 PODWYŻKI:

wniosek o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne