Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU W FORMIE ELEKTRONICZNEJ


Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:

– 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w przypadku praktyki zawodowej; ( opłata za wpis w 2024r. wynosi 149,00 zł  – opłatę należy dokonać na konto izby – patrz zakładka KONTAKT)

– zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa powyżej; ( według art. 105 ) ( opłata za zmiany wpisu w 2021r. wynosi 74,50 zł –   opłatę należy dokonać na konto izby – patrz zakładka KONTAKT  )