Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU W FORMIE ELEKTRONICZNEJ


Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:

– 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w przypadku praktyki zawodowej; ( opłata za wpis w 2021r. wynosi 109,00 zł  – opłatę należy dokonać na konto izby – patrz zakładka KONTAKT)

– zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa powyżej; ( według art. 105 ) ( opłata za zmiany wpisu w 2021r. wynosi 54,50 zł –   opłatę należy dokonać na konto izby – patrz zakładka KONTAKT  )


Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 t.j. ze zm.): „Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.”

Oznacza to, iż wszelkie zmiany danych w Rejestrze mogą być dokonywane wyłącznie po ich powstaniu. Tym samym, za nieprawidłowe należy uznać wymaganie od pielęgniarek, położnych, dokonywania zmian wpisów w Rejestrze, w zakresie miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, przed faktycznym podjęciem pracy w danym  podmiocie. 

Dodatkowo wskazuję, iż wniosek o zmianę wpisu zawiera oświadczenie wnioskodawcy o kompletności i zgodności z prawdą danych tam zawartych pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 2019 r., poz. 1950 t.j. ze zm.) w zw. z art. 100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.