Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Centrum e-Zdrowia  przypomina o obowiązku złożenia sprawozdań statystycznych: „Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z  dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U 2021 poz.955) oraz rozporządzeniem  Rady Ministrów z  dnia 25 września 2020r. (Dz.U. 2020 poz. 2062  z późn.zm.)w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021,wszystkie praktyki zawodowe mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących  we właściwości Ministra  Zdrowia. Dlatego też przypominamy o wywiązaniu się z obowiązku i zachęcamy do złożenia sprawozdań w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia. Kontakt  do administratorów obsługujących sprawozdawczość na  danym terenie, oraz wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu jak i samymi sprawozdaniami znajdują się na stronie  www.cez.gov.pl w zakładce „Projekty/Statystyka”. Dostęp  do Systemu znajduje się na stronie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl .


INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Logowanie do systemu RPWDL za pomocą platformy e-PLOZ oraz jednorazowa migracja danych użytkownika


Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:

– 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w przypadku praktyki zawodowej; ( opłata za wpis w 2022r. wynosi 118,00 zł  – opłatę należy dokonać na konto izby – patrz zakładka KONTAKT)

– zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa powyżej; ( według art. 105 ) ( opłata za zmiany wpisu w 2022r. wynosi 59,00 zł –   opłatę należy dokonać na konto izby – patrz zakładka KONTAKT  )


Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 t.j. ze zm.): „Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.”

Oznacza to, iż wszelkie zmiany danych w Rejestrze mogą być dokonywane wyłącznie po ich powstaniu. Tym samym, za nieprawidłowe należy uznać wymaganie od pielęgniarek, położnych, dokonywania zmian wpisów w Rejestrze, w zakresie miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, przed faktycznym podjęciem pracy w danym  podmiocie. 

Dodatkowo wskazuję, iż wniosek o zmianę wpisu zawiera oświadczenie wnioskodawcy o kompletności i zgodności z prawdą danych tam zawartych pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 2019 r., poz. 1950 t.j. ze zm.) w zw. z art. 100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.