Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Cisteczka (cookies) w naszej witrynie używane są w celu ulepszenia działania witryny. Żadne informacje zapisywane w ciasteczkach nie będą wykorzystywane w innych celach. Więcej o ciasteczkach dowiesz się na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Pielęgniarki i Położne w UE

I. Akty prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej

 1. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 57, poz. 602, ze zmianami).
 2. Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178, ze zmianami).

Pielęgniarka i położna jest zobowiązana przestrzegać zasad wykonywania zawodu wynikających z powyższych aktów prawnych oraz zasad etyki zawodowej zawartych w Kodeksie Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej przyjętym na IV Krajowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych.

Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej

PRZYRZECZENIE

„Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję nadany mi tytuł pielęgniarki / położnej i uroczyście przyrzekam:

 1. Sprawować profesjonalną opiekę nad życiem i zdrowiem ludzkim.
 2. Według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu, zapobiegać chorobom, współuczestniczyć w procesie terapeutycznym.
 3. Nieść pomoc każdemu człowiekowi bez względu na rasę, wyznanie religijne, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne różnice.
 4. Okazywać pacjentom należny szacunek, nie nadużywać ich zaufania oraz przestrzegać tajemnicy zawodowej.
 5. Strzec godności zawodu pielęgniarki/położnej, a do współpracowników odnosić się z szacunkiem i życzliwością, nie podważać ich zaufania, postępować bezstronnie mając na względzie przede wszystkim dobro pacjenta.
 6. Wdrażać do praktyki nowe zdobycze nauk medycznych, społecznych i humanistycznych oraz systematycznie doskonalić swoje umiejętności i wiedzę dla dobra zawodu.
 7. Rzetelnie wypełniać obowiązki wynikające z pracy w tym zawodzie.

CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Zasady etyki zawodowej wynikają z uniwersalnych zasad etycznych i zobowiązują pielęgniarki i położne do przestrzegania praw pacjenta i dbania o godność zawodu.
 2. Działalność zawodowa pielęgniarki i położnej to świadome i dobrowolne podejmowanie profesjonalnych działań na rzecz pacjentów niezależnie od ich sytuacji zdrowotnej i społecznej.
 3. Pielęgniarka/położna swoją postawą osobistą, zawodową i społeczną powinna dbać o prestiż zawodu i podnosić jego znaczenie w społeczeństwie.
 4. Czynności zawodowe pielęgniarki/położnej nie mogą służyć aktom bezprawnym ani też powodować szkód dla zdrowia ludzkiego.
 5. Pielęgniarka/położna posiadająca pełne uprawnienia zawodowe ponosi osobistą odpowiedzialność za swoje działania.
 6. Pielęgniarka/położna działa zawsze w interesie swych pacjentów szczególnie tam, gdzie ich życie i zdrowie mogą być zagrożone.
 7. Wszelkie szczegółowe ustalenia dotyczące uzupełniającej działalności zawodowej pielęgniarki/położnej w zakresie działalności naukowo-badawczej, edukacyjnej i administracyjno–organizacyjnej powinny uwzględniać powyższe zasady ogólne.

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. Pielęgniarka/położna a pacjent

 1. Pielęgniarka / położna pełniąc rolę zawodową zobowiązana jest do:
  1. udzielania wszystkim pacjentom troskliwej opieki zgodnej z obowiązującymi standardami,
  2. udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz w sytuacji zagrożenia życia,
  3. udzielania pacjentowi rzetelnej i zrozumiałej informacji dotyczącej procesu pielęgnowania.
 2. We współpracy z pacjentem pielęgniarka / położna powinna okazywać życzliwość, wyrozumiałość, cierpliwość stwarzając atmosferę wzajemnego zaufania i zrozumienia.
 3. Pielęgniarka / położna obowiązana jest przestrzegać następujących zasad wynikających z praw pacjenta:
  1. respektować prawo pacjenta do intymności i godności osobistej podczas udzielania świadczeń medycznych,
  2. realizować świadczenia pielęgniarskie za zgodą pacjenta, o ile jest on zdolny ją sformułować
  3. poinformować pacjenta, w przypadkach odmowy wyrażenia przez niego zgody, o możliwych skutkach jego decyzji oraz podjąć próbę przekonania pacjenta, aby zmienił swoje zdanie.
 4. Pielęgniarkę/położną obowiązuje zachowanie w tajemnicy wszystkich wiadomości o pacjencie i jego środowisku (rodzinnym, społecznym) uzyskanych w związku z pełnieniem roli zawodowej.
 5. Pielęgniarka/położna umożliwia pacjentowi kontakt z rodziną, w miarę potrzeby pomaga rodzinie w sprawowaniu nad nim opieki oraz edukuje członków rodziny w zakresie dalszego postępowania pielęgnacyjnego.
 6. Na prośbę pacjenta lub jego rodziny pielęgniarka/położna umożliwia kontakt z duchownym, stwarzając w miarę możliwości odpowiednie ku temu warunki.
 7. Pielęgniarka/położna powinna dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić pacjentowi humanitarną opiekę terminalną, godne warunki umierania wraz z poszanowaniem uznawanych przez niego wartości.
 8. Położna powinna przyczynić się do stworzenia godnych warunków i rodzinnej atmosfery w czasie porodu.
 9. Pielęgniarka/położna, nie może żądać od pacjentów dodatkowego wynagrodzenia ani też uzależniać swych usług od uzyskania korzyści materialnych.

II. Pielęgniarka/położna a praktyka zawodowa i nauka

 1. Obowiązkiem pielęgniarki/położnej jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 2. Pielęgniarce/położnej nie wolno wykonywać zleceń lekarskich bez wyraźnego polecenia na piśmie umożliwiającego identyfikację lekarza i pacjenta z wyjątkiem sytuacji nagłych, stanowiących zagrożenie życia pacjenta.
 3. Pielęgniarka/położna ma prawo dostępu do informacji istotnych dla realizacji czynności zawodowych oraz związanych zarówno z bezpieczeństwem osobistym pielęgniarki, jak i bezpieczeństwem pacjenta.
 4. Pielęgniarka/położna ma obowiązek dokładnego dokumentowania swojej działalności zawodowej i zabezpieczenia dokumentów.
 5. Przekazywanie przez pielęgniarkę/położną informacji o stanie zdrowia pacjenta innym członkom zespołu terapeutycznego nie jest naruszeniem tajemnicy zawodowej.
 6. Pielęgniarka/położna ma prawo odmówić uczestnictwa w zabiegach i eksperymentach biomedycznych, które są sprzeczne z uznawanymi przez nią normami etycznymi.
 7. Pielęgniarka/położna zobowiązana jest do działalności na rzecz promocji zdrowia.
 8. Pielęgniarka/położna zorientowawszy się, że w postępowaniu medycznym został popełniony błąd (zwłaszcza w przypadku błędu zagrażającego życiu lub zdrowiu pacjenta), niezwłocznie powinna powiadomić o tym odpowiednie osoby z zespołu terapeutycznego.
 9. Pielęgniarka/położna powinna uczestniczyć w działalności krajowych i międzynarodowych organizacji pielęgniarskich/położniczych na rzecz ochrony zdrowia społeczeństwa, przysparzając tym samym prestiżu zawodowi.
 10. Pielęgniarka/położna współuczestniczy w miarę swoich możliwości w rozwoju badań naukowych z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa oraz edukacji swojej grupy zawodowej.
 11. Pielęgniarka/położna powinna cenić i szanować swój zawód, chronić jego godność, a w pracy zawodowej powinna postępować tak, aby budzić szacunek i zaufanie.
 12. Pielęgniarka/położna powinna powstrzymać się od jakiegokolwiek działania, które mogłoby spowodować złą opinię o zawodzie.
 13. Pielęgniarka/położna powinna otaczać szacunkiem historię i tradycję zawodu, dbać o pozytywny wizerunek zawodu.
 14. Pielęgniarka/położna chroniąc interesy zawodowe nie powinna współpracować z organizacjami mającymi cele sprzeczne z racjami zawodowymi i moralnymi.
 15. Pielęgniarka/położna powinna upowszechniać osiągnięcia naukowo - badawcze związane z wykonywaniem zawodu poprzez wystąpienia i publikacje. Publikacje te powinny być rzetelne i pozbawione znamion sensacji.

III. Pielęgniarka/położna a samorząd pielęgniarek i położnych

 1. Pielęgniarki/położne powinny solidarnie wspierać działalność swego samorządu, którego zadaniem jest zapewnienie im należytej pozycji w społeczeństwie.
 2. Pielęgniarka/położna jest obowiązana do przestrzegania uchwał podjętych przez uprawnione organy samorządu zawodowego.
 3. Stosunki między członkami samorządu powinny opierać się na wzajemnym szacunku, lojalności, koleżeństwie i solidarności zawodowej. Powinni oni dzielić się swoimi doświadczeniami i służyć sobie pomocą. Wzajemna ocena winna być sprawiedliwa, a krytykę należy formułować w sposób bezstronny, przekazując ją w pierwszej kolejności osobie zainteresowanej. W przypadku braku reakcji i powtarzających się błędów pielęgniarka/położna powinna poinformować właściwą Okręgową Radę za pośrednictwem właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

IV. Pielęgniarka/położna a współpracownicy

 1. Pielęgniarka/położna mająca większe doświadczenie zawodowe powinna przekazywać młodszym koleżankom i kolegom swoją wiedzę i umiejętności zawodowe oraz wzorce kultury i poszanowania człowieka. Moralnym obowiązkiem jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę, nawyku uczciwości, rzetelności, pracowitości i dokładności.
 2. Pielęgniarka/położna nie powinna dyskredytować postępowania innych współpracowników zespołu terapeutycznego, zwłaszcza w obecności osób trzecich.
 3. Pielęgniarka/położna nauczająca zawodu powinna przekazywać słuchaczom także zasady etyki zawodowej, czuwając nad ich adaptacją zawodową.
 4. Nieuczciwa konkurencja pomiędzy członkami samorządu jest szczególnie naganna.
 5. Pełnieniu obowiązków kierowniczych przez pielęgniarki/położne powinno towarzyszyć poczucie odpowiedzialności za rozwój zawodowy i naukowy podwładnych.
 6. Pielęgniarka/położna jest współodpowiedzialna za efekty procesu terapeutycznego oraz za podjęte przez siebie działania wynikające z procesu pielęgnowania.

V. Pielęgniarka/położna a zasady postępowania wobec społeczeństwa

 1. Pielęgniarka/położna zgodnie ze swą wiedzą i kompetencjami powinna czynnie uczestniczyć w zwalczaniu przejawów patologii społecznej.
 2. Pielęgniarka/położna powinna brać czynny udział w życiu społecznym i w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego, a także przeciwdziałać praktykom uznanym przez naukę za bezwartościowe i szkodliwe dla zdrowia.

VI. Przepisy końcowe

 1. W przypadkach nieprzewidzianych w Kodeksie Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej pielęgniarka/położna powinna postępować zgodnie z zasadami sformułowanymi w:
  1. ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej,
  2. orzecznictwie Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych,
  3. uchwałach organów samorządu pielęgniarek i położnych oraz zgodnie z zasadami dobrej praktyki i dobrym obyczajem.
 2. Wszelkie zmiany w Kodeksie mogą być dokonane jedynie przez Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.
 3. Kodeks wchodzi w życie po uchwaleniu przez Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

  1. Informacje ogólne o ochronie zdrowia (dane znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia - www.mz.gov.pl.
  2. Uregulowania prawne dotyczące ubezpieczeń społecznych (dane znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - www.mgpips.gov.pl.

II. Dyrektywy Rady EWG

Pielęgniarki:

Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1977 r. (77/452/EWG) dotycząca wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, łącznie ze środkami mającymi na celu ustalenie skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług.

Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1977 r. (77/453/EWG) Dotycząca koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w zakresie działalności pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną.

Dyrektywa Rady z dnia 10 października 1989 r. (89/595/EWG) Zmieniająca dyrektywę 77/452/EWG dotyczącą wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, łącznie ze środkami mającymi na celu ułatwienie skutecznego wykonywania przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług, oraz uzupełniająca dyrektywę 77/453/EWG dotyczącą koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w zakresie działalności pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną.

Dyrektywa Rady z dnia 30 października 1989 r. (89/594/EWG) Zmieniająca dyrektywy 75/362/EWG, 77/452/EWG, 78/1026/EWG oraz 80/154/EWG odnoszące się do wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji lekarzy, pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, lekarzy, dentystów, lekarzy weterynarii oraz położnych, jak również dyrektywy 75/363/EWG, 78/1027/EWG oraz 80/155/EWF dotyczące koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do działalności lekarzy, lekarzy weterynarii i położnych.

Dyrektywa Rady z dnia 4 grudnia 1990 r. (90/658/EWG) Zmieniająca, z uwagi na zjednoczenie Niemiec niektóre dyrektywy odnoszące się do wzajemnego uznawania kwalifikacji.

Dyrektywa 2001/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 maja 2001 r. Zmieniająca dyrektywy Rady 89/48/EWG i 92/51/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dyrektywy Rady 77/452/EWG, 77/453/EWG, 78/686/EWG, 78/687/EWG, 78/1026/EWG, 78/1027/EWG, 80/154/EWG, 80/155/EWG, 85/384/EWG, 85/432/EWG, 85/433/EWG i 92/16/EWG dotyczące zawodów pielęgniarki odpowiedzialnej za opieką ogólną, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej, architekta farmaceuty i lekarza.

Położne:

Dyrektywa Rady z dnia 21 stycznia 1980 r. (80/154/EWG) Dotycząca wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie położnictwa i zawierająca środki mające na celu ułatwienie skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług.

Dyrektywa Rady z dnia 21 stycznia 1980 r. (80/155/EWG) Dotycząca koordynacji przepisów ustawowych wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do podejmowania i wykonywania działalności przez położne.

Dyrektywa Rady z dnia 22 grudnia 1980 r. (80/1273/EWG) Zmieniająca, w następstwie przystąpienia Grecji, dyrektywę 80/154/EWG dotyczącą wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie położnictwa zawierającą środki mające na celu ułatwienie skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług.

Dyrektywa Rady z dnia 30 października 1980 r. (80/154/EWG) Zmieniająca dyrektywy 75/362/EWG, 77/452/EWG, 77/686/EWG, 78/1026/EWG oraz 80/154/EWG odnoszące się do wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji lekarzy, pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii oraz położnych, jak również dyrektywy 75/363/EWG, 78/1027/EWG oraz 80/155/EWG dotyczące koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do działalności lekarzy, lekarzy weterynarii i położnych.

Dyrektywa Rady z dnia 4 grudnia 1990 r. (90/658/EWG) Zmieniająca, z uwagi na zjednoczenie Niemiec niektóre dyrektywy odnoszące się do wzajemnego uznawania kwalifikacji.

Dyrektywa 2001/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 maja 2001 r. Zmieniająca dyrektywy Rady 89/48/EWG i 92/51/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dyrektywy Rady 77/452/EWG, 77/453/EWG, 78/686/EWG, 78/687/EWG, 78/1026/EWG, 78/1027/EWG, 80/154/EWG, 80/155/EWG, 85/384/EWG, 85/432/EWG, 85/433/EWG i 92/16/EWG dotyczące zawodów pielęgniarki odpowiedzialnej za opieką ogólną, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej, architekta, farmaceuty i lekarza.

III. System kształcenia pielęgniarek i położnych w Rzeczypospolitej Polskiej

Pielęgniarka, położna uzyskuje kwalifikacje zawodowe po ukończeniu odpowiednio szkoły pielęgniarskiej, szkoły położnych. W rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Tekst jednolity Dz. U. Nr 57, poz. 602 ze zmianami), prowadzące kształcenie w zawodzie pielęgniarki, w zawodzie położnej, są szkoły wyższe kształcące w formie studiów magisterskich jednolitych lub uzupełniających, których absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, magistra położnictwa lub w formie studiów wyższych zawodowych, których absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, licencjata położnictwa.

Równolegle prowadzone jest – do wygaśnięcia w 2006 roku – kształcenie w 2,5 letnich szkołach pomaturalnych. Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 2001 roku o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 16, poz. 169) od roku szkolnego 2003/2004 nie przeprowadza się rekrutacji kandydatów do tego typu szkół.

IV. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, prawo wykonywania zawodu położnej Informacje ogólne o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, prawie wykonywania zawodu położnej.

W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w art. 65 ust. l ustanowiono zasadę wolności wyboru zawodu i jego wykonywania, ale jednocześnie zastrzeżono, że od zasady tej są wyjątki określone w ustawach szczegółowych. Taki przepis oznacza, że państwo może w drodze ustawy lub na mocy przepisów wykonawczych do ustaw, uzależnić dostęp do wykonywania zawodu od spełnienia określonych prawem warunków.

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej, podobnie jak w przypadku innych wolnych zawodów, stwierdza samorząd pielęgniarek i położnych, w granicach samodzielności przyznanej mu przepisami prawa. Do właściwości samorządu należy rozstrzygnięcie, czy kandydat zamierzający wykonywać zawód pielęgniarki lub zawód położnej, spełnia określone ustawą warunki potrzebne do wykonywania tych zawodów. Na tej podstawie właściwy organ samorządu, jakim jest okręgowa rada pielęgniarek i położnych - decyduje o przyznaniu lub też o odmowie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu. Korporacja zawodowa nie podejmuje tych czynności z urzędu, tylko na wniosek zainteresowanej osoby. Osoba ubiegająca się o prawo do wykonywania zawodu powinna zgłosić się do okręgowej izby pielęgniarek i położnych, na której terenie zamierza wykonywać zawód. Jeżeli zawód będzie wykonywany na terenie dwu lub więcej izb, pielęgniarka lub położna może wybrać sobie okręgową izbę, do której chce przynależeć - art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Dz. U. Nr 41, poz. 178 ze zmianami).

W przypadku zmiany miejsca wykonywania zawodu na miejsce na terenie działania innej okręgowej izby pielęgniarka lub położna obowiązana jest niezwłocznie wnioskować o wykreślenie z rejestru, w którym figurowała, po czym złożyć wniosek o wpis do rejestru na obszarze izby, w której podjęła pracę.

Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub zawodu położnej łączy się z wpisem do rejestru członków samorządu pielęgniarek i położnych. Jest to obowiązkowa przynależność do samorządu.

Wspólnym wymogiem dla wszystkich, którzy ubiegają się o prawo wykonywania zawodu, niezależnie od posiadanego obywatelstwa jest warunek posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych. W świetle polskich przepisów pełną zdolność do czynności prawnych posiada osoba, która ukończyła 18 rok życia (art. 11 Kodeksu cywilnego) oraz, która nie jest całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona (art. 12 -13 k.c.).

Posiadanie pełni praw publicznych oznacza korzystanie:

 1. z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów władzy publicznej, organów samorządu zawodowego lub gospodarczego,
 2. z prawa do udziału w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz do pełnienia funkcji w organach i instytucjach państwowych oraz samorządu zawodowego,
 3. z prawa do posiadania stopnia wojskowego,
 4. z prawa do uzyskania orderów, odznaczeń i tytułów honorowych.
 1. Zwolnienie z obowiązku uzyskania prawa wykonywania zawodu
  Pielęgniarka, położna o odpowiednio wysokich kwalifikacjach, nie posiadająca prawa wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej, ale posiadająca to prawo w innym państwie, może brać udział w naradzie pielęgniarskiej oraz udzielać świadczeń wymienionych w art. 4 lub w art. 5, których potrzeba wynika z narady, jeżeli została zaproszona przez szpitale lub medyczne instytuty naukowo-badawcze oraz Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych lub właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych - art. 14 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.
 2. Wygaśnięcie prawa wykonywania zawodu
  Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub prawo wykonywania zawodu położnej wygasa w razie utraty obywatelstwa polskiego, utraty prawa stałego pobytu, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub jeżeli upływa termin, na jaki zostało wydane. Wygaśnięcie prawa wykonywania zawodu skutkuje wykreśleniem z rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych.
 3. Zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu
  Pielęgniarka lub położna może zrzec się prawa wykonywania zawodu lub też zawiesić wykonywanie zawodu na czas nieokreślony. O podjętym zamiarze powinna na piśmie powiadomić okręgową radę.
 4. Utrata zaświadczenia o posiadaniu prawa wykonywania zawodu


W przypadku utraty zaświadczenia o posiadaniu prawa wykonywania zawodu, pielęgniarka i położna powinna niezwłocznie zawiadomić okręgową radę, która to zaświadczenie wydała. W związku z tym, że są to druki ścisłego zarachowania, unieważnia się druk prawa wykonywania zawodu podając jego numer. O fakcie unieważnienia, jak i o wydaniu duplikatu prawa wykonywania zawodu zawiadamia się wszystkie okręgowe izby pielęgniarek i położnych.

2. Uzyskanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, prawa wykonywania zawodu położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej *

a) Warunki uzyskania prawa wykonywania zawodu
Zgodnie z art. 11a-11b ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, do warunków tych należy:

 1. posiadanie jednego z tytułów zawodowych,

  Wykaz tytułów zawodowych pielęgniarek

  1. "Krankenschwester" lub "Krankenpfleger" w Republice Federalnej Niemiec,
  2. ""hospitalier(ere)/verpleegassistente(e)" lub "infirmier(ere) hospitalier(ere)/ ziekenhuisverpleger (-verpleegster)" w Królestwie Belgii,
  3. ""sygeplejerske" w Królestwie Danii,
  4. ""infirmier(ere)" w Republice Francuskiej,
  5. ""Registered General Nurse" w Republice Irlandii,
  6. ""infermiere professionale" w Republice Włoskiej,
  7. ""infirmier" w Wielkim Księstwie Luksemburga,
  8. ""verpleegkundige" w Królestwie Niderlandów,
  9. ""State Registered Nurse" lub "Registered General Nurse" w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
  10. "?????µ??????? ? ?????????? µ?????µ?? w Republice Greckiej,
  11. ""Enfermero/a diplomado/a" w Królestwie Hiszpanii,
  12. ""enfermeiro" w Republice Portugalii,
  13. ""Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger" w Republice Austrii,
  14. ""sairaanhoitaja - sjukskötare" w Republice Finlandii,
  15. ""sjuksköterska" w Królestwie Szwecji,
  16. ""všeobecná sestra/všeobecný ošetrovatel" w Republice Czeskiej,
  17. ""ode" w Republice Estońskiej,
  18. "???????µµ???? ???????????? w Republice Cypryjskiej,
  19. ""masa" w Republice Łotewskiej,
  20. ""Bendrosios praktikos slaugytojas" w Republice Litewskiej,
  21. ""ápoló" w Republice Węgierskiej,
  22. ""Infermier Registrat tal-Ewwel Livell" w Republice Malty,
  23. ""diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik" w Republice Słowenii,
  24. ""sestra" w Republice Słowackiej,
  25. ""hjukrunarfrcdingur" w Republice Islandii,
  26. ""Krankenschwester - Krankenpfleger" w Księstwie Liechtensteinu,
  27. ""offentlig godkjent sykepleier" w Królestwie Norwegii,
  28. ""infirmiere", "infirmier", "Krankenschwester", "Krankenpfleger", "infermiera" lub "infermiere" w Konfederacji Szwajcarskiej.


   Wykaz tytułów zawodowych położnych
  1. "Hebamme" lub "Entbindungspfleger" w Republice Federalnej Niemiec,
  2. ""accoucheuse/vroedvrouw" w Królestwie Belgii,
  3. ""jordemoder" w Królestwie Danii,
  4. ""sage-femme" w Republice Francuskiej,
  5. ""midwife" w Republice Irlandii,
  6. ""ostetrica" w Republice Włoskiej,
  7. ""sage-femme" w Wielkim Księstwie Luksemburga,
  8. ""verloskundige" w Królestwie Niderlandów,
  9. ""midwife" w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
  10. ""µ???" lub "µ???????" w Republice Greckiej,
  11. ""matrona" lub "asistente obstetrico" w Królestwie Hiszpanii,
  12. ""enfermeiro especialista Em enfermagem de saúde materna e obstétrica" w Republice Portugalii,
  13. ""Hebamme" w Republice Austrii,
  14. ""kätilö - barnmorska" w Republice Finlandii,
  15. ""barnmorska" w Królestwie Szwecji,
  16. ""porodní asistentka/porodní asistent" w Republice Czeskiej,
  17. ""ämmaemand" w Republice Estońskiej,
  18. ""???????µµ??? ????" Republice Cypryjskiej,
  19. ""vecmate" w Republice Łotewskiej,
  20. ""akušeris" w Republice Litewskiej,
  21. ""szülésznő w Republice Węgierskiej,
  22. ""qabla" w Republice Malty,
  23. ""diplomirana babica / Diplomirani babičar" w Republice Słowenii,
  24. ""pôrodná asistentka" w Republice Słowackiej,
  25. ""ljósmódir" w Republice Islandii,
  26. ""Hebamme" w Księstwie Liechtensteinu,
  27. ""jordmor" w Królestwie Norwegii,
  28. ""sage-femme", "Hebamme" lub "levatrice" w Konfederacji Szwajcarskiej.".

 

 1. posiadanie dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną lub czynności położnej, wydanego przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 3. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 4. przedstawienie zaświadczenia wydanego przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej, że pielęgniarka, położna nie zostanie pozbawiona prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niej postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
 5. złożenie oświadczenia o władaniu językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej.Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu oraz wpis do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych należy złożyć do okręgowej izby pielęgniarek i położnych, na obszarze której zainteresowana osoba zamierza wykonywać zawód.

b) termin stwierdzenia prawa wykonywania zawodu

Procedura prowadzona przez okręgową radę pielęgniarek i położnych dotycząca stwierdzenia prawa wykonywania zawodu w odniesieniu do pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej powinna być dokonana w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez pielęgniarkę, położną wraz z pełną dokumentacją (art. 12g ust. 2a ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej).

c) czasowe wykonywanie zawodu pielęgniarki lub zawodu położnej

Pielęgniarka i położna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zamierzająca czasowo wykonywać zawód pielęgniarki lub zawód położnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązana będzie powiadomić o tym fakcie właściwą ze względu na miejsce udzielanych świadczeń okręgową radę pielęgniarek i położnych. Jednocześnie powinna przedstawić zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej stwierdzające, że wykonuje zawód pielęgniarki, zawód położnej w tym państwie, oraz zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej stwierdzające, że posiada jeden z dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej, jak również powinna wskazać miejsce wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 11d ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej).

d) wykaz dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki lub zawodu położnej zawarty jest w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 roku, w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

e). Organy stwierdzające prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej oraz dokonujące wpisu do rejestru pielęgniarek, rejestru położnych to okręgowe rady pielęgniarek i położnych przy okręgowych izbach pielęgniarek i położnych.

W Rzeczypospolitej Polskiej okręgowych izb pielęgniarek i położnych jest 45. Wykaz izb wraz z adresami i obszarem działania znajduje się na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych (www.izbapiel.org.pl) oraz stanowi Załącznik Nr 1. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowe izby udzielają informacji wnioskodawcom (pielęgniarkom, położnym) w zakresie:

 • procedury uznawania kwalifikacji zawodowych, stwierdzania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej,
 • wymaganych dyplomów, świadectw, innych dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • obowiązujących przepisów prawnych związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki, zawodu położnej oraz dotyczących ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych.

f). Złożenie wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych, przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, lub zawodu położnej oraz wpis do rejestru pielęgniarek, rejestru położnych - do okręgowej izby pielęgniarek i położnych, na obszarze której osoba zainteresowana zamierza wykonywać zawód

Wniosek wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków, o których mowa w punkcie IV 2a, dwoma fotografiami należy przesłać lub dostarczyć osobiście do biura okręgowej izby pielęgniarek i położnych. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych zobowiązana jest rozpatrzyć wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu i wpis do rejestru w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty wpłynięcia wniosku. Uruchomienie procedury następuje w przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z obowiązującymi dokumentami.

Jeżeli pielęgniarka rozpoczęła kształcenie przed dniem:

 1. 29 czerwca 1977 r. w Królestwie Belgii, Republice Włoskiej, Republice Federalnej Niemiec, Republice Francuskiej, Wielkim Księstwie Luksemburga i Królestwie Niderlandów,
 2. 29 czerwca 1979 r. w Królestwie Danii, w Republice Irlandii i Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
 3. 1 stycznia 1981 r. w Republice Greckiej,
 4. 1 stycznia 1986 r. Republice Portugalii i Królestwie Hiszpanii,
 5. 11 marca 1990 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w przypadku Republiki Litewskiej,
 6. 3 października 1990 r. w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej pod warunkiem, że dokument poświadczający formalne kwalifikacje pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną uprawnia do wykonywania zawodu pielęgniarki na terytorium Republiki Federalnej Niemiec na tych samych zasadach jak dokument poświadczający tego rodzaju kwalifikacje przyznany przez odpowiednie władze lub organizacje Republiki Federalnej Niemiec,
 7. 25 czerwca 1991 r. w byłej Jugosławii, w przypadku Republiki Słowenii,
 8. 20 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w przypadku Republiki Estońskiej,
 9. 21 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w przypadku Republiki Łotewskiej,
 10. 1 stycznia 1993 r. w byłej Czechosłowacji,
 11. 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice Finlandii, Królestwie Szwecji, Królestwie Norwegii, Republice Islandii,
 12. 1 maja 1995 r. w Księstwie Lichtensteinu,
 13. 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej,
 14. 1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej, Republice Słowenii, Republice Litewskiej, Republice Łotewskiej, Republice Estońskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty lub Republice Cypryjskiej,do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej potwierdzające, że osoba ta wykonywała zawód pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną przez okres co najmniej 3 kolejnych lat z ostatnich 5 bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia, albo
 • zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej potwierdzające, że dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, został uzyskany po ukończeniu kształcenia zgodnego z przepisami Unii Europejskiej i jest traktowany przez te władze lub organizacje za równoważny z dokumentami, o których mowa w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia (patrz punkt IV 2 d).


Jeżeli położna rozpoczęła kształcenie przed dniem:

 1. 23 stycznia 1983 r. w Królestwie Belgii, Królestwie Danii, Republice Federalnej Niemiec, Republice Greckiej, Republice Francuskiej, Republice Irlandii, Republice Włoskiej, Wielkim Księstwie Luksemburga, Królestwie Niderlandów i Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
 2. 1 stycznia 1986 r. w Królestwie Hiszpanii i Republice Portugalii,
 3. 11 marca 1990 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w przypadku Republiki Litewskiej,
 4. 3 października 1990 r. w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej pod warunkiem, że dokument poświadczający formalne kwalifikacje położnej uprawnia do wykonywania zawodu położnej na terytorium Republiki Federalnej Niemiec na tych samych zasadach jak dokument poświadczający tego rodzaju kwalifikacje przyznany przez odpowiednie władze lub organizacje Republiki Federalnej Niemiec,
 5. 25 czerwca 1991 r. w byłej Jugosławii, w przypadku Republiki Słowenii,
 6. 20 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w przypadku Republiki Estońskiej,
 7. 21 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w przypadku Republiki Łotewskiej,
 8. 1 stycznia 1993 r. w byłej Czechosłowacji,
 9. 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice Finlandii, Królestwie Szwecji, Królestwie Norwegii, Republice Islandii,
 10. 1 maja 1995 r. w Księstwie Lichtensteinu,
 11. 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej,
 12. 1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej, Republice Słowenii, Republice Litewskiej, Republice Łotewskiej, Republice Estońskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty lub Republice Cypryjskiej,do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej potwierdzające, że osoba ta wykonywała zawód położnej przez okres co najmniej 3 kolejnych lat z ostatnich 5 bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia, albo
 • zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego Unii Europejskiej potwierdzające, że dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu położnej, został uzyskany po ukończeniu kształcenia zgodnego z przepisami Unii Europejskiej i jest traktowany przez te władze lub organizacje za równoważny z dokumentami, o których mowa w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia (patrz punkt IV 2 d).g). Uchwała okręgowej rady pielęgniarek i położnych

Po weryfikacji formalno-prawnej i merytorycznej wniosku Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych podejmuje uchwałę o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, prawa wykonywania zawodu położnej i wpis do rejestru pielęgniarek, rejestru położnych. Posiedzenia okręgowej rady pielęgniarek i położnych odbywają się 1 raz w miesiącu zgodnie z przyjętym Regulaminem i kalendarium posiedzeń.

W przypadku podjęcia decyzji pozytywnej przez okręgową radę pielęgniarek i położnych w formie uchwały o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu i wpis do rejestru, zostanie ona przekazana bezpośrednio do osoby zainteresowanej.

W przypadku podjęcia decyzji negatywnej (wraz z uzasadnieniem i informacją o trybie odwoławczym) przez okręgową radę pielęgniarek i położnych o odmownie wydania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej okręgowa rada pielęgniarek i położnych przekazuje bezpośrednio osobie zainteresowanej.

Fakt ten odnotowuje w swojej dokumentacji.

h). Odwołanie od uchwały okręgowej rady pielęgniarek i położnych

Wnioskodawca ma prawo odwołać się od uchwały okręgowej rady pielęgniarek i położnych do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (art. 24 ust 2 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych). Odwołanie składa się do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych za pośrednictwem organu, który wydał uchwałę.

Do postępowania w sprawie stwierdzania prawa wykonywania zawodu stosuje się również przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zasadą jest, że uchwały właściwego organu samorządu pielęgniarek i położnych w sprawie prawa wykonywania zawodu są decyzjami administracyjnymi. Oznacza to, że stosuje się tu przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.), a osobie zainteresowanej po wyczerpaniu toku instancji w samorządzie, tzn. odwołania do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, przysługuje prawo zaskarżenia takiej decyzji do sądu administracyjnego (minister właściwy do spraw zdrowia może zaskarżyć do sądu administracyjnego prawomocną uchwałę samorządu pielęgniarek i położnych w sprawach stwierdzenie prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków okręgowej rady pielęgniarek i położnych bądź skreślenie z tej listy – art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych).

3. Rejestr Pielęgniarek, Rejestr Położnych

Okręgowe rady pielęgniarek i położnych prowadzą okręgowe rejestry. Rejestr zawiera dane osób uprawnionych do wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej.

Każda okręgowa rada pielęgniarek i położnych prowadzi dwa rejestry: rejestr pielęgniarek i rejestr położnych. Wydanie prawa wykonywania zawodu jest równoznaczne z wpisaniem do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych.

Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej. Sposób przechowywania uniemożliwia jego uszkodzenie, zniszczenie lub dostęp osób nieupoważnionych.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych prowadzi Rejestr Ukaranych Pielęgniarek i Położnych, w przyszłości będzie także prowadzić Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych.

4. Znajomość języka polskiego

Poziom znajomości języka polskiego przez pielęgniarkę i położną - obywateli innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nie podlega weryfikacji.

Wymagane jest złożenie oświadczenia o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej – Dz. U. Nr 104, poz. 1102).

5. Oświadczenie i rodzaje wniosków dla pielęgniarek i położnych obywateli innego niż Rzeczypospolita Polska kraju członkowskiego Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Adresy okręgowych izb pielęgniarek i położnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej - załącznik nr 1
 2. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpis do rejestru pielęgniarek – wzór - załącznik nr 2
 3. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu położnej i wpis do rejestru położnych - wzór - załącznik nr 3
 4. Oświadczenie o zamiarze czasowego wykonywania zawodu pielęgniarki - wzór - załącznik nr 4
 5. Oświadczenie o zamiarze czasowego wykonywania zawodu położnej - wzór - załącznik nr 5V. Zakres informacji dla polskiej pielęgniarki, położnej zamierzającej wykonywać zawód na obszarze państw Unii Europejskiej

1. Uznanie kwalifikacji zawodowych pielęgniarki, położnej w Unii Europejskiej

Wyciąg z Traktatu Akcesyjnego podpisanego w dniu 16 kwietnia 2003 roku.
Pielęgniarki

Artykuł 4b Dyrektywy Rady 77/452/EWG z dnia 27 czerwca 1977 r. dotyczącej wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, łącznie ze środkami mającymi na celu ułatwienie skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług – dodany pkt. 2 lit. b Traktatu Akcesyjnego.
„Artykuł 4b - w odniesieniu do polskich kwalifikacji pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, będą stosowane przepisy dotyczące praw nabytych.
W przypadku obywateli Państw Członkowskich, których dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną zostały wydane lub których kształcenie zaczęło się w Polsce przed dniem przystąpienia i które nie spełniają minimalnych wymogów szkolenia określonych w artykule 1 Dyrektywy Rady 77/453/EWG, Państwa Członkowskie uznają następujące dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zakresie pielęgniarskiej opieki ogólnej jako wystarczające dowody, jeśli będzie do nich załączone zaświadczenie stwierdzające, że ci obywatele Państw Członkowskich rzeczywiście i zgodnie z prawem prowadzili działalność pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę w Polsce w niżej wymienionych okresach:

   • dyplom licencjata pielęgniarstwa – co najmniej trzy kolejne lata w ciągu pięciu lat przed dniem wydania zaświadczenia,
   • dyplom pielęgniarstwa (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej) z wykształceniem pomaturalnym uzyskanym w zawodowej szkole medycznej – co najmniej pięć kolejnych lat w ciągu siedmiu lat przed dniem wydania zaświadczenia.

 

   Wymieniona działalność musiała obejmować pełną odpowiedzialność za planowanie, organizację i opiekę pielęgniarską nad pacjentem.”

Położne
Artykuł 5b Dyrektywy Rady 80/154/EWG z dnia 21 stycznia 1980 r. dotyczącej wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie położnictwa i zawierającej środki mające na celu ułatwienie skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług (Dz. Urz. WE L 033 z 11.02.1980, z późn. zm.) - dodany pkt. 5 lit. b Traktatu Akcesyjnego.
„Artykuł 5b - w odniesieniu do polskich kwalifikacji położnych będą stosowane następujące przepisy dotyczące praw nabytych.
W przypadku obywateli Państw Członkowskich, których dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje położnej zostały wydane lub których szkolenie zaczęło się w Polsce przed dniem przystąpienia i które nie spełniają minimalnych wymogów szkolenia określonych w artykule 1 Dyrektywy Rady 80/155/EWG, Państwa Członkowskie uznają następujące dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje w zakresie położnictwa jako wystarczające dowody, jeśli będą do nich załączone zaświadczenia stwierdzające, że ci obywatele Państw Członkowskich rzeczywiście i zgodnie z prawem prowadzili działalność położnej w Polsce w niżej wymienionych okresach:

   • dyplom licencjata położnictwa- co najmniej trzy kolejne lata w ciągu pięciu lat przed dniem wydania zaświadczenia,
   • dyplom położnej z wykształceniem pomaturalnym uzyskanym w zawodowej szkole medycznej – co najmniej pięć kolejnych lat w ciągu siedmiu lat przed dniem wydania zaświadczenia.”

 

   Zgodnie z postanowieniami Traktatu Akcesyjnego kwalifikacje polskich pielęgniarek i położnych, które ukończyły studia magisterskie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie będą od 1 maja 2004r. uznawane automatycznie w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Należy jednak zauważyć, iż w Traktacie Akcesyjnym pominięto wśród polskich instytucji przyznających tytuł magistra pielęgniarstwa, magistra położnictwa - akademie medyczne. W wyniku licznych rozmów prowadzonych z Komisją Europejską strona polska podczas konsultacji technicznych w dniu 5 lutego 2004r. przekazała pełną listę instytucji, które uprawnione są w Polsce do wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo odpowiednio z tytułem „magister pielęgniarstwa” oraz „magister położnictwa”. Ponadto, z powodu różnic występujących w nazewnictwie polskich instytucji szkolnictwa wyższego prowadzących kształcenie w zawodzie pielęgniarki i zawodzie położnej strona polska zaproponowała jedną nazwę dla wszystkich wskazanych wyżej instytucji – „higher educational institution recognised by competent authority”. Postanowienia te zostaną notyfikowane wszystkim państwom członkowskim Unii Europejskiej, a następnie transponowane do odpowiednich dyrektyw.

2. Procedura wydawania dla pielęgniarki, położnej zaświadczeń wymaganych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

Pielęgniarka, położna zamierzająca wykonywać zawód pielęgniarki, zawód położnej na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej winna złożyć w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej.

Zgodnie z art. 11 h ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r., Nr 57, poz. 602 z późn. zm.) Okręgowa izba pielęgniarek i położnych, na wniosek pielęgniarki lub położnej będącej członkiem tej izby, wydaje:

   1. zaświadczenie stwierdzające, że pielęgniarka lub położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej,
   2. zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej,
   3. inne zaświadczenia wymagane przez odpowiednie władze lub organizacje państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.

3. Wniosek i rodzaje zaświadczeń dla pielęgniarek i położnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zamierzających wykonywać zawód na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że pielęgniarka, położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej – załącznik nr 6,
  2. Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki, dla magistra pielęgniarstwa - załącznik nr 7,
  3. Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki, dla licencjata pielęgniarstwa - załącznik nr 8,
  4. Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarki dyplomowanej - załącznik nr 9,
  5. Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki, która ukończyła 5-letnie liceum medyczne – załącznik nr 10,
  6. Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu położnej, dla magistra położnictwa - załącznik nr 11,
  7. Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu położnej, dla licencjata położnictwa - załącznik nr 12,
  8. Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu położnej, dla położnej - załącznik nr 13,
  9. Zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej pielęgniarki, dla licencjata pielęgniarstwa – załącznik nr 14,
  10. Zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej pielęgniarki, dla pielęgniarki / pielęgniarki dyplomowanej - załącznik 14a,
  11. Zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej położnej, dla licencjata położnictwa – załącznik nr 15,
  12. Zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej położnej - załącznik 15a.

VI. Informacje dla pielęgniarki, położnej spoza obszaru państw Unii Europejskiej (cudzoziemcy), zamierzających wykonywać zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

 1. 1. Procedura przyznania przez okręgową radę pielęgniarek i położnych prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej

  Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 5 lipca o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.) okręgowa rada pielęgniarek i położnych może przyznać, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 4, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej na stałe lub na czas określony, cudzoziemcowi, który:
  • posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej,
  • przedstawi zaświadczenie o wykonywaniu zawodu pielęgniarki, zawodu położnej na podstawie przepisów obowiązujących w państwie, w którym dotychczas wykonywał zawód,
  • przedstawi zaświadczenie odpowiedniego organu państwa, którego jest obywatelem, że nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
  • spełnia warunki, o których mowa w art. 11. ust. 2, pkt 2, 4 i 5: a)
  1. posiada dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej lub odpowiednio polskiej szkoły położnych bądź uznany w innym państwie dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu,

  • odbył 12-miesięczny staż podyplomowy w zakładzie opieki zdrowotnej.

  Pielęgniarka, położna zamierzająca wykonywać zawód pielęgniarki, zawód położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej winna złożyć w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej i wpis do rejestru pielęgniarek, rejestru położnych.


  2. Wzór wniosków dla pielęgniarki, położnej obywatela kraju innego niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
  – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zamierzającego wykonywać zawód na terenie Rzeczypospolitej Polskiej


  1. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpis do rejestru pielęgniarek – wzór - załącznik nr 16.
  2. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu położnej i wpis do rejestru położnych – wzór – załącznik nr 17.

  005

buuki

 piachy

logo colos 

LOGO2 Kopia
logoparmamale

carspa logo blue

bar mleczny

logo zabawna medycyna

 

rekl zdz 01

rekl geovita1

fspelargos