Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Cisteczka (cookies) w naszej witrynie używane są w celu ulepszenia działania witryny. Żadne informacje zapisywane w ciasteczkach nie będą wykorzystywane w innych celach. Więcej o ciasteczkach dowiesz się na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Pacjent w Unii Europejskiej

Każdy obywatel Polski ma prawo uzyskać pomoc medyczną na terenie państw Unii Europejskiej.
Każdy, kto opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne w polskim systemie ubezpieczenia zdrowotnego lub innego państwa UE oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, od 1 maja będzie objęty ubezpieczeniem na całym terytorium Unii. 
W każdym kraju odbywa się to na innych zasadach, ponieważ w każdym z krajów kwestie udzielania świadczeń zdrowotnych są uregulowane w różny sposób. 

Na terenie innego państwa członkowskiego UE, każdy jest traktowany tak jak obywatel tego państwa.Dlatego dobrze jest znać przepisy tego państwa, żeby wiedzieć o przysługujących prawach. Jeśli przewidziane są opłaty za dany rodzaj świadczenia lub tzw. wkład własny dla „swoich" ubezpieczonych, wówczas obywatel zobowiązany pokryć te koszty z własnych środków. 

Tych pieniędzy nikt nie zwróci. 
Gdy nie ma stanu bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, wtedy lekarz nie ma obowiązku udzielenia pomocy medycznej lub za udzielenie pomocy należy uiścić opłatę 

W innym kraju Unii Europejskiej warunkiem uzyskania bezpłatnie pomocy medycznej w powyższych sytuacjach, jest posiadanie i przedstawienie lekarzowi formularza będącego potwierdzeniem ubezpieczenia. W Unii Europejskiej służą temu formularze serii E 100, odnoszące się do procedur medycznych. Oprócz tego istnieją również formularze serii E 200, 300, etc., które stosuje się również do świadczeń socjalnych, emerytalnych i innych. Najważniejszym, najczęściej wydawanym, jest formularz E-111, stosowany w przypadku wyjazdów tymczasowych, w tym m.in. turystycznych do innych krajów UE. Odpowiedni formularz możesz otrzymać w Twoim oddziale wojewódzkim NFZ.

  1. Przed wyjazdem należy pobierać formularz w swoim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Formularz E 111 wydawany jest na wniosek ubezpieczonego.

  2. Należy sprawdzić, na jakich zasadach funkcjonuje służba zdrowia w kraju, do którego się wyjeżdża. Informacje są dostępne na stronie internetowej NFZ – www.nfz.gov.pl

  3. Należy sprawdzić jakie są zasady realizacji recept, w kraju do którego się wyjeżdża.

Słowniczek najważniejszych pojęć - (przedruk ze strony NFZ)

Bezpaństwowiec: osoba, która nie nabyła obywatelstwa żadnego państwa przez urodzenie, a także osoba, która utraciła dotychczasowe obywatelstwo i nie nabyła obywatelstwa żadnego innego państwa. Bezpaństwowiec ma prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w krajach członkowskich UE, jeżeli zamieszkuje na terytorium któregokolwiek kraju członkowskiego i objęty jest systemem zabezpieczenia zdrowotnego z tytułu odprowadzanych składek.

Bezrobotny: osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych w swoim kraju i poszukuje pracy w innych krajach członkowskich UE po wyczerpaniu wszelkich możliwości znalezienia jej w swoim kraju. Prawo do opieki medycznej w państwie poszukiwania pracy przysługuje mu tylko w okresie 3 miesięcy od momentu wyjazdu z państwa, które wypłaca zasiłek. Korzystanie z opieki zdrowotnej przez takiego bezrobotnego uzależnione jest m.in. od spełnienia następujących warunków: bezrobotny musi posiadać prawo do świadczeń zdrowotnych w kraju, w którym otrzymuje zasiłek; przed wyjazdem w celu poszukiwania pracy w innym kraju członkowskim przez co najmniej 4 tygodnie musi być zarejestrowany jako bezrobotny w sowim urzędzie pracy; w ciągu 7 dni od wyjazdu, zobowiązany jest do zarejestrowania się w urzędzie zatrudnienia w kraju, w którym szuka pracy; musi zastosować się do procedur kontrolnych urzędu zatrudnienia kraju, do którego wyjechał w celu znalezienia pracy.

Osobie takiej przysługuje pełen zakres świadczeń zdrowotnych.

Członek rodziny: każda osoba tak określona lub określona jako członek gospodarstwa domowego przez ustawodawstwo, z którego tytułu udzielane są jej świadczenia, w tym świadczenia zdrowotne. W Polsce członkowie rodziny określeni zostali w ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Zgodnie z ustawą przez członka rodziny rozumie się następujące osoby:

  1. dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,

  2. małżonka,

  3. wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Emeryt, rencista: osoba uprawniona do emerytury lub renty i posiadająca prawo do świadczeń zdrowotnych z tytułu posiadanej emerytury lub z tytułu ustawodawstwa państwa swojego zamieszkania. Ta grupa społeczna objęta jest przepisami Wspólnotowymi, nawet jeśli uzyskała prawo do świadczeń przed wejściem Polski do UE. Osobie takiej przysługuje pełen zakres świadczeń zdrowotnych.

Świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie przysługują emerytowi/renciści w kraju zamieszkania, które jest państwem innym niż państwo członkowskie, z którego otrzymuje emeryturę/rentę.

Emerytowi/renciście przebywającemu czasowo na terytorium państwa członkowskiego innego niż państwo właściwe (państwo, gdzie ma swoją siedzibę ubezpieczyciel) lub zamieszkania przysługuje prawo do pośrednich świadczeń zdrowotnych.

Leczenie planowane: wyjazd na takie leczenie do innego państwa członkowskiego wymaga od zainteresowanego posiadania w jednym z państw członkowskich Wspólnoty ubezpieczenia chorobowego/zdrowotnego uprawniającego go do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w tym państwie. Jednocześnie musi on uzyskać zgodę właściwej instytucji państwa, w której ma prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, na wyjazd do innego państwa członkowskiego w celu podjęcia tam leczenia. W Polsce zgodę na leczenie za granicą w przypadku procedur medycznych w naszym kraju nie wykonywanych, wydaje minister zdrowia. W przypadku procedur w Polsce wykonywanych, zgodę na leczenie za granicą wydaje ubezpieczonemu prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Osoba tymczasowo przebywająca w innym państwie członkowskim: obywatel każdego państwa członkowskiego przebywający czasowo na terytorium państwa członkowskiego innego niż kraj, w którym jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, zarówno w celach prywatnych, jak i służbowych.

Pośredni zakres świadczeń zdrowotnych: zakres tych świadczeń każdorazowo i indywidualnie określa świadczeniodawca. Zakres ich uprawnia pacjenta do uzyskania wszystkich świadczeń zdrowotnych udzielanych w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, z tą różnicą, że świadczenia te przysługują przez okres potrzebny do wyzdrowienia, tak, aby nie musiał on opuszczać terytorium państwa pobytu i udawać się do państwa właściwego celem kontynuacji leczenia. 

Pracownik najemny, osoba pracująca na własny rachunek: osoba, która z tytułu zatrudnienia, podlega ubezpieczeniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego lub w ramach ubezpieczenia dobrowolnego o charakterze ciągłym, poprzez odprowadzane na to ubezpieczenie składki.

Osobie takiej przysługuje pełen zakres świadczeń zdrowotnych, zarówno w kraju zatrudnienia, jak i kraju zamieszkania. W czasie pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego niż zamieszkania i zatrudnienia, osobie takiej przysługują świadczenia zdrowotne natychmiast konieczne.

Pracownik przygraniczny: osoba pracująca na własny rachunek lub zatrudniona w państwie członkowskim innym niż państwo zamieszkania i do którego wraca każdego dnia lub co najmniej raz w tygodniu. Pracownik przygraniczny jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w kraju, w którym pracuje.

Osobie takiej przysługuje pełen zakres świadczeń zdrowotnych, zarówno w kraju zatrudnienia, jak i kraju zamieszkania.

UWAGA! Jeżeli pracownik przygraniczny został oddelegowany przez swojego pracodawcę, u którego jest zwykle zatrudniony, lub który świadczy usługi na terytorium tego samego lub innego państwa członkowskiego, zachowuje swój status pracownika przygranicznego przez okres 4 miesięcy, nawet jeżeli w tym czasie nie powraca codziennie lub raz w tygodniu do państwa zamieszkania.

Pracownik sezonowy: osoba zatrudniona do świadczenia pracy sezonowej (praca sezonowa - praca uzależniona od następowania po sobie pór roku i powtarza się automatycznie każdego roku) w kraju członkowskim innym niż kraj zamieszkania (maks. 8 miesięcy). Pracownik taki jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w kraju, w którym jest zatrudniony w czasie wykonywania pracy sezonowej.
Osobie takiej przysługuje pełen zakres świadczeń zdrowotnych, zarówno w kraju zatrudnienia, jak i w kraju zamieszkania. UWAGA! Pracownikiem sezonowym nie jest osoba podejmująca pracę sezonową na własny rachunek.

Pracownik wysłany (delegowany): osoba zatrudniona w jednym z krajów członkowskich UE i tam objęta systemem ubezpieczenia zdrowotnego, która tymczasowo została wysłana do pracy, przez swojego pracodawcę, do innego kraju członkowskiego. Maksymalny okres oddelegowania wynosi 12 miesięcy, ale w wyjątkowych przypadkach może być przedłużony do 24 miesięcy.
Osobie takiej przysługuje pośredni zakres świadczeń zdrowotnych.

Student: osoba, która odbywa studia lub szkolenie zawodowe, prowadzące do uzyskania kwalifikacji urzędowo uznawanych przez władze państwa członkowskiego i która jest ubezpieczona w ramach powszechnego systemu zabezpieczenia społecznego lub specjalnego systemu zabezpieczenia społecznego, stosowanego w odniesieniu do studentów. Studentowi oraz członkom jego rodziny, przysługuje pośredni zakres świadczeń zdrowotnych.

Świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie: obejmują badania profilaktyczne, szczepienia ochronne, porady lekarskie, badania diagnostyczne, opiekę stomatologiczna i protetyczną, leczenie ambulatoryjne i szpitalne, świadczenia rehabilitacyjne oraz dostęp do leków, środków farmaceutycznych i innych wyrobów medycznych

Świadczenia zdrowotne natychmiast konieczne: obejmują świadczenia udzielane w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia, a więc świadczenia niezbędne dla ratowania zdrowia lub życia pacjenta. Każde państwo członkowskie samo określa, jakie są to świadczenia. W konsekwencji to lekarz udzielający pomocy, określa indywidualnie w danym przypadku, jakie świadczenia wchodzą w zakres natychmiast koniecznych.

Turysta: osoba przebywająca w celach rekreacyjnych i wypoczynkowych czasowo na terytorium innego państwa członkowskiego i podlegająca systemowi ubezpieczenia zdrowotnego w jednym z krajów członkowski UE.

Osobie takiej przysługują świadczenia zdrowotne natychmiast konieczne.

Uchodźca: osoba, która wskutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań religijnych, przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa. Za uchodźcę uznawana jest też osoba, która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się, wskutek podobnych zdarzeń, poza państwem swojego dawnego stałego miejsca zamieszkania nie może lub nie chce z powodu tych obaw powrócić do tego państwa. Uchodźca ma prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w krajach członkowskich UE, jeżeli zamieszkuje na terytorium któregokolwiek kraju członkowskiego i jest objęty systemem zabezpieczenia zdrowotnego z tytułu odprowadzanych składek.

Uprawniony do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium państw członkowskich Wspólnoty: osoba spełniająca dwa warunki jednocześnie:

  1. posiada ubezpieczenie zdrowotne w powszechnym systemie ubezpieczeniowym któregokolwiek z państw członkowskich UE

  2. korzysta z prawa do swobodnego przemieszczania się po terytorium tych państw

Uprawnionemu z któregokolwiek z państw członkowskich Wspólnoty przysługuje, w innym państwie członkowskim, taki sam zakres świadczeń zdrowotnych jak ubezpieczonemu w tym innym kraju UE

Uprawniony będzie traktowany tak samo jak ubezpieczony danego państwa członkowskiego w dostępie do świadczeń zdrowotnych i okresie oczekiwania na określone świadczenia

Jeżeli określone usługi medyczne przysługują ubezpieczonemu nieodpłatnie, to nieodpłatnie będą także przysługiwać uprawnionemu obywatelowi innego państwa członkowskiego.

  005

buuki

 piachy

logo colos 

LOGO2 Kopia
logoparmamale

carspa logo blue

bar mleczny

logo zabawna medycyna

 

rekl zdz 01

rekl geovita1

fspelargos